Gå med i Byggnads

Byggnads är ett fackförbund som representerar anställda inom byggbranschen. Till skillnad från många andra fackförbund, har Byggnads vissa synpunkter gällande Sveriges politik. Detta eftersom byggbranschen påverkas i mycket hög grad av just politiska beslut.

Som med vilket annat fackförbund som helst, kan deras mål sammanfattas genom att de vill ta tillvara på medlemmarnas intresse på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Lite närmare bestämt är det framförallt tre huvuduppgifter som förbundet jobbar med:

  • Bedriva förhandlingar med arbetsgivare gällande avtal om löner, arbetstid och andra villkor.
  • Att försvara de rättigheter som medlemmarna har enligt gällande lagar.
  • Att hjälpa medlemmar med deras rätt till ersättning vid sjukskrivning, olycksfall, ålder, arbetslöshet och rehabilitering.

Syn på bostads- och arbetsmarknadspolitik

ByggnadsSom nämnt ovan är få branscher lika beroende av hur riksdagen röstar som byggbranschen. Inte bara själva byggandet, utan även tillgången på arbetskraft inom branschen styrs nästan till fullo av politiska beslut. Detta gäller inte bara på nationell nivå, utan även kommunalt.

Genom fackförbundets historia har de varit drivande i bostadspolitiken, just eftersom dessa beslut påverkar medlemmarna så pass mycket. Därför har de publicerat ett bostadspolitiskt program, kallat ”Bygg för framtiden – bostadspolitiskt program”. Andra områden som Byggnads har synpunkter på är, förutom arbetsmarknadspolitiken, även infrastruktur, näringspolitik och frågor som rör välfärden.

Arbetet med att stärka minoriteter inom branschen

Byggnads arbetar aktivt med grupper som generellt sett upplever vissa motgångar på arbetsmarknaden. Det här handlar bland annat om kvinnor, lärlingar, unga och pensionärer.

Näta

Bygg är en bransch där merparten av arbetskraften utgörs av män. För att stötta och behålla de kvinnor som vill jobba inom bygg har Byggnads startat upp Näta, som är ett nätverk just för kvinnliga byggnadsarbetare.

Nätverkets syfte är att genom utbildning och organisation stärka kvinnors plats på arbetet inom byggbranschen. Genom att träffas och utbyta erfarenheter och idéer, blir nätverket även en plats där kontakter knyts. Överlag jobbar de för att även den som är kvinna ska jobba i branschen och bli medlem i Byggnads.

Unga Byggare

Precis som Näta handlar Unga Byggares verksamhet om att nätverka, organisera sig och utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Detta för att på sikt stärka gruppens plats på arbetsmarknaden.

Pensionärer (Avtalspension)

Byggnads informerar gärna sina medlemmar om vad de kan göra när de uppnår pensionsålder. Den som jobbar inom bygg, och gör det på en arbetsplats med kollektivavtal, har en tjänstepensionsförsäkring: Avtalspension SAF/LO. SAF/LO förstärker den allmänna pensionen och gör det möjligt att leva lite bättre efter att man har slutat arbeta.

Lärlingar

Lärlingar har mycket lite erfarenhet inom branschen och är dessutom ofta unga. Det här gör att de ibland kan behöva stöd på Byggnads hemsida finns mycket information kring lärlingars arbetsvillkor.

Varför Byggnads?

Byggnads är ett fackförbund som riktar sig mot alla som arbetar inom bygg. Faktum är att majoriteten av arbetarna inom branschen är anslutna. Ett medlemskap kommer med vissa förmåner, bland annat dessa:

Bättre arbetsvillkor

Byggnads arbetar för att medlemmarna ska få bättre arbetsvillkor och en bra löneutveckling. Skulle du inte få rätt lön utbetald av en arbetsgivare, kan fackförbundet gå in och hjälpa till. Till exempel erhåller du juridiskt stöd om det anses vara nödvändigt.

Kollektivavtal

Något som Byggnads och fackförbund överlag gjort för arbetslivet i Sverige, är införandet av kollektivavtal. Utan kollektivavtalet hade förmåner som fritidsförsäkring, semestertillägg, reseersättning med mera kanske inte funnit i samma utsträckning.

Säkerheten

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch i jämförelse med andra arbeten. Byggnads arbetar ständigt med att förbättra säkerheten på de olika byggarbetsplatserna runtom i landet. Bland annat har de skyddsombud till hjälp, som dessutom ska finnas på ditt företag.